Asit Baz Titrasyonları NaOH ve HCl Tayini 16/03/10

naoh-hcl-titrasyon

Analitik Laboratuvar II konusu olan asit baz titrasyonları mantık olarak basit volumetrik temellere dayanır. Büretin içinde kalan kısım titrant, erlende olan kısım ise analittir. Bu konuya ait geniş açıklamayı ve bazı terimleri Titrasyon bağlantısını kullanarak öğrenebilirsiniz.

Deney düzeneğinin kurulumu için büret dikey konumda olacak şekilde yerleştirilir. Büretin muslukları vazelinlenmelidir(delikler hariç!). Altına yerleştirilen erlen titrasyon düzeneğini hazır hale getirir.www.chemtime.com

NaOH Tayini

İlk başta  tayini yapılacak numune NaOH olacaktır. Bunun için belirli bir normalitede HCl çözeltisi gerekmektedir. %36.5 luk yoğunluğu1.189 g/ml olan HCl’den 2.1 ml alınarak, içinde az miktarda miktar su bulunan 250 ml’lik balon jojeye konulur ve hacmi 250 ml’ye tamamlanır. Teoride bu çözeltinin normalitesi 0.1 dir ama HCl primer standart bir madde olmadığından Na2SO4 ile ayarlama (gerçek normalitesini bulma işlemi) yapılması gerekmektedir. HCl’nin primer standart madde olmamasının nedeni Cl- gazının uçması ve molaritesinin sürekli değişmesidir.

Ayarlama İşlemi:

Ayarlanacak HCl bürete konulur. Erlene 0.1 g Na2SO4 ilave edilip üzerine çözebiliecek kadar destile su konulur (yaklaşık 100 mL). Erlene 2-3 damla metil oranj ilave edilir ve renk değişimine kadar titre edilir. Harcanan HCl miktarı sarfiyat olarak yazılır.

Burdan N.F.S = m / meg formülünden yerine yazılarak HCl’in faktörü bulunu (F).

N : HCl normalitesi

S : Harcanan HCl

m : Na2SO4 kütlesi

meg : Ma(Na2SO4) / Td . 1000 = 0.053

HCl çözeltimizin gerçek normalitesini bulduktan sonra NaOH içeren numune 100 mL tamamlanır. Erlen yıkandıktan sonra, bu numuneden pipetle alınan 10 mL NaOH erlene yerleştirilir ve üzerine 2-3 damla fenolftalein eklenir. Büret doldurulduktan sonra renk kaybolana kadar titre edilir. Sarfiyat kaydedilir. Burda www.chemtime.com;

N1 . S1 . F1 = N2 . S2 . F2 formülü kullanılarak NaOH ın normalitesi bulunur. Burda S2 = 10 mL F2 = 1 alınacaktır.

Bulunan sonuç mg/L cinsinden yazılarak rapor edilir.

Not: Burdaki ayarlı HCl bir sonraki adımda lazım olacaktır dökmeyiniz www.chemtime.com

HCl Tayini :

HCl tayini içinde ayarlanmış NaOH gereklidir. Ayarlanmış NaOH önceki HCl ile bulunur. Önce hızlıca 0.1 g NaOH tartılır ve hacmi 250 mL tamamlanır.Teoride bu çözelti 0.1 N’dir ama NaOH nem çeken bir madde olduğu için bozunma olabilir. Büret iyice yıkandıktan sonra bu çözelti bürete konulur. Erlene yerleştirilen 10 mL önceki HCl in içine 2-3 damla fenolftalein konulur ve titre edilir. Sarfiyat kaydedilir.

Gene  N1 . S1 . F1 = N2 . S2 . F2 formülü kullanılarak NaOH ın faktörü (F2) bulunur ve diğer işleme geçilir.www.chemtime.com

N1 : HCl normalitesi (0.1)

S1 : HCl sarfiyatı (10 mL)

F1 : HCl faktorü (önceki tayinde bulunmuştu)

N2 :NaOH normalitesi(0.1)

S2 : NaOH sarfiyatı

F2 : NaOH faktörü

Tayin edilecek HCl içeren çözelti 100 mL’ye tamamlanır. Alınan 10 mL lik numune erlene konulur ve üzerine 2-3 damla metil kırmızısı ilave edilir. Tekrar ayarlı NaOH ile titre edilerek sarfiyat hesaplanır ve N1 . S1 . F1 = N2 . S2 . F2 formülünden HCL nin normalitesi bulunarak mg / L cinsinden sonuç yazılır  www.chemtime.com


Bu yazı www.chemtime.com tarafından yazılmıştır. İzinsiz kopyalanması yasaktır.


You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

close comment popup

Leave A Reply